ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข่าวการศึกษา...ล่าสุด

 

Laem-rang radbumrung Shool, Phichit, Thailand

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมรัง กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอ 11 กิโลเมตร เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2519 หลังจากนั้น
ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าตามลำดับ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ด้วยวิสัยทัศน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน พัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือ กับชุมชน มุ่งผลการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากลภายใต้ความเป็นไทย และมีคำขวัญของโรงเรียนว่า เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

มีผลงานงานทางวิชาการที่น่าสนใจคือ เรื่อง รายงานการพัฒนานวัตกรรมหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ ของ นายวิชัย กันสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนการสอน และได้เสนอแนะใน ประเด็นสำคัญว่า

ผู้บริหาร ต้องให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายสำคัญในการบริหารงานวิชาการ
โดยกำหนด ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบบูรณาการ ควรให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ครูต้องตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ควรมีการทำวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย เพื่อให้ทราบถึง
ระดับคุณภาพหรือผลการพัฒนาที่แท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมต่อไป

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.