ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข่าว....ประชาสัมพันธ์

ข่าว...

         ตามที่โรงเรียนในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอบึงนาราง  ได้จัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการ  ในวันที่  21  มิถุนายน  2548  ตามโครงการมหกรรมแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของ  สพท.พิจิตร  2    ณ  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  โรงเรียนบ้านแหลมรังฯ  ส่ง   20  กว่ารายการ (รวมทั้งกีฬาด้วย)       ผลจากการแข่งขันค่อนข้างประสบผลสำเร็จ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเป็นตัวแทนระดับอำเภอแข่งขันระดับเขตพื้นที่กว่า  10  รายการ 

          ผลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่  7 - 8 กรกฎาคม  2548  ณ  โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร  อำเภอตะพานหิน  นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง"ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง  สามารถกวาดรางวัลได้ทุกรายการ  คือ

  1. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม)  รางวัลเหรียญทอง  ตัวแทนโรงเรียนคือ  ดช.ประสิทธิ์  สุขขุม  ดญ.มุทิตา  ยื้มน่วม   ดญ.สรญา  เขียวยิ่ง  โดยมีนางปราณี  สุขศรี  เป็นครูที่ปรึกษา
  2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม)  รางวัลเหรียญทอง  ตัวแทนโรงเรียนคือ  ดช.ศรันย์  สะทองเทียน  ดญ.ผอูน  อินทร   ดญ.สุพัตรา  น้อยทา  ดญ.ลลิตา   เพ็งน้อย  ดช.วรเชษฐ์  ฟักทอง โดยมีนางปราณี  สุขศรี  เป็นครูที่ปรึกษา
  3. การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ( ระดับช่วงชั้นที่  2 )  รางวัลเหรียญทอง  ตัวแทนโรงเรียนคือ   ดญ.นิศาสรัตน์  ปัญญาชล   ดญ.กวินนา  ประกิจ  ดญ.พรพิมล  ทิพย์รัตนาภรณ์  โดยมีนางสาวอัมพร  แสงด่วน เป็นครูที่ปรึกษา
  4. การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของเล่น ( ระดับช่วงชั้นที่  2 )   รางวัลเหรียญทองตัวแทนโรงเรียนคือ  ดช.ธีรชัย  จักศรีรัตน์  ดช.วันชัย  บุตรชรา   ดช.รัตนพล  แท่งทอง  โดยมีนายสุระไทย  ธูปหอม เป็นครูที่ปรึกษา
  5. การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งด้วยเศษวัสดุ ( ระดับช่วงชั้นที่  1 )   รางวัลเหรียญทองตัวแทนโรงเรียนคือ  ดญ.มณฑาทิพย์  แท่งทอง  ดญ.บุญยาพร  อินทร์จันทร์  ดญ.ชุติภา  สิงห์เรือง  โดยมีนางบรรจง  ช่างด้วง เป็นครูที่ปรึกษา
  6. การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งด้วยเศษวัสดุ ( ระดับช่วงชั้นที่  2 )   รางวัลเหรียญทองตัวแทนโรงเรียนคือ  ดญ.อรนภา  ปานรอด  ดญ.ไอรดา  สมชาติ   ดญ.พัชรินทร์  อุ่นสมัย  โดยมีนายชิน  ใจบุญ เป็นครูที่ปรึกษา
  7. การร้อยมาลัยข้อมือ (ระดับประถม)  รางวัลเหรียญเงินตัวแทนโรงเรียนคือ  ดญ.วรรณา  กระแสร์เทพ  ดญ.วิรัตน์  กลัดอยู่  ดญ.เครือฟ้า  คนอยู่  โดยมี           นางสุชิลา  สังข์ทอง  เป็นครูที่ปรึกษา
  8. การประดิษฐ์ภาพด้วยเศษวัสดุ ( ระดับช่วงชั้นที่  1 )    รางวัลเหรียญเงินตัวแทนโรงเรียนคือ  ดช.ธีระพงษ์  สุขขุม  โดยมีนางสาวสิริทิพย์  คุณสิน  เป็นครูที่ปรึกษา
  9. การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม)  รางวัลเหรียญเงิน ตัวแทนโรงเรียนคือ   ดญ.ปวีณา  กลางหมู่ โดยมีนางปราณี  สุขศรี  เป็นครูที่ปรึกษา
  10. การพิมพ์ภาพ(ระดับประถม)  รางวัลเหรียญทองแดงตัวแทนโรงเรียนคือ      ดญ.สุนิสา  กล้าดี   ดญ.วิไลรัตน์  รอดนิล  โดยมีนายสิทธิพงษ์  สิงห์พริ้ง เป็นครูที่ปรึกษา

        ซึ่งแสดงถึงความสามารถ  ของครูผู้ฝึกสอน และความมานะพยายามประกอบกับฝีมือของนักเรียนของเรา  ที่กวาดรางวัลมากมายในครั้งนี้  (อาจจะมากกว่าทุกโรงเรียนใน  สพท  พจ.  2)Copyright © 2010 All Rights Reserved.