ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนปฏิบัติงาน 2555

 

แผนปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา  2555

 

 

 

 

 Plan 55.rar    

 

คณะทำงาน
จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน
 
              1.นายวิชัย    กันสุข                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน                         ประธานคณะทำงาน
2.นายประจักร์    สุขศรี                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  รองประธาน
3.นางสุชิลา    สังข์ทอง                                                     ครู                                           คณะทำงาน
4.นางบรรจง    ช่างด้วง                                                    ครู                                           คณะทำงาน
5.นางเกศรินทร์    หมื่นยงค์                                             ครู                                           คณะทำงาน
6.นางกฤตยา        เรืองบุญนิธิ                                           ครู                                           คณะทำงาน
7.นายชิน    ใจบุญ                                                              ครู                                           คณะทำงาน
8.นางอัมพร    ธูปหอม                                                     ครู                                           คณะทำงาน
9.นายสุระไทย    ธูปหอม                                                 ครู                                           คณะทำงาน
10.นางวิยะดา   แวงโสธรณ์                                             ครู                                           คณะทำงาน
11.นางสาวมะนัส ยศปัญยา                                            ครูผู้ช่วย                                คณะทำงาน
12.นางสาวบุญศิริ ปิ่นม่วง                                               ครูผู้ช่วย                                คณะทำงาน
13.นางสาวณัฐวรรณ พุ่มสาหร่าย                                  ครูผู้ช่วย                                คณะทำงาน
14.นางเขมสรณ์ มีพร้อม                                                 ครูผู้ช่วย                                คณะทำงาน
15.นางสุกัญญา สุขวัฒนา                                                ครูพี่เลี้ยง                               คณะทำงาน
16. นางสาวขวัญตา   กันปี                                               ครูอัตราจ้าง                           คณะทำงาน
17. นางสาวสุทธิพร   ชุนใช้                                            ครูอัตราจ้าง                           คณะทำงาน
18. นางสุภานนท์   จินดาศรี                                            ครูอัตราจ้าง                           คณะทำงาน
19.นางปริษา เอี่ยมแก้ว                                                    ครูอัตราจ้าง                           คณะทำงาน
20. นางสาวอัมภวรรณ์ ช่องท้วม                                   เจ้าหน้าที่ธุรการ                   คณะทำงาน
          21. นางรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์                                         ครู                           คณะทำงานและเลขานุการ
  

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.