ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน พัฒนาครู     สู่มาตรฐานวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับชุมชน มุ่งผลการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากลภายใต้ความเป็นไทย

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาตามแนวทาง   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม      แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

3.จัดทำ จัดหา และปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตลอดจนสื่อ    วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเรียนรู้

4.ร่วมมือกับชุมชน โดยการขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากร และร่วมกันจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

5.จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

6.จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากลและวิถีความเป็นไทยตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

เป้าหมายการพัฒนา

1.พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้ความเป็นไทย

2.ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนมุ่งผลการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในวิชาชีพ

4.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และเป็นสากล

5.ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.