ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

        

ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
อันดับ
วุฒิ
วิชาเอก
วุฒิ
ลูกเสือ
1
2
 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
15
16
17
 
18
19
20
21
 
 
1
 
นายวิชัย    กันสุข
นายประจักร์    สุขศรี
 
นางสุชิลา    สังข์ทอง
นางอัมพร   ธูปหอม
นายชิน    ใจบุญ
นางบรรจง    ช่างด้วง
นายสุระไทย    ธูปหอม
นางกฤตยา เรืองบุญนิธิ
นางเกศรินทร์ หมื่นยงค์
นางรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์
นางวิยะดา แวงโสธรณ์
นางมะนัส ยศปัญญา
นางเขมสรณ์    มีพร้อม
นางสาวณัฐวรรณ   พุ่มสาหร่าย
นางสาวบุญศิริ   ปิ่นม่วง
นางสุกัญญา สุขวัฒนา
นางสาวอัมภวรรณ์ ช่องท้วม
นางสาวขวัญตา กันปี
นางสุภานนท์  จินดาศรี
นางสาวสุทธิพร   ชุนใช้
นางปริษา   เอี่ยมแก้ว
 
ลูกจ้างประจำ
นายประทีป    ธรรมนาม
ผ.อ.สถานศึกษา
รองผ.อ.สถานศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
 
ครูผู้ช่วย
ครูพี่เลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตรจ้าง
ครูวิกฤต
ครูวิกฤต
 
 
 
ภารโรง
คศ.3
คศ.2
 
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.1
-
-
-
 
 
-
-
-
 
 
 
-
-
-
 -
 
 
-
กศ.ม.
กศ.ม.
 
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
คบ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
 
ค.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
 
 
ค.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
ศ.บ.
 
 
 
ค.บ.
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
 
 พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประถมศึกษา
สังคมศึกษา
คหกรรม
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
นาฏศิลป์
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
 
 
ปฐมวัย
คอมพิวเตอร์
บัญชี
 
 
ปฐมวัย
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
การเงิน
 
 
 
 เกษตรกรรม
W.B.
W.B.
 
W.B.
W.B.
W.B.
W.B.
A.T.C
A.T.C
A.T.C
A.T.C
-
A.T.C
-
-
B.T.C
 
A.T.C
A.T.C
-
 
 
-
-
 -
 A.T.C
 
 
 
 
-

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.