ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทำเนียบครู

 

 นายไชยยัณต์  กัณฑษา

(กศ.ม.)

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายประจักร์  สุขศรี

(พ.ม.,ค.บ.,กศ.ม)

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสุชิลา สังข์ทอง

(ค.บ.)

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤตยา  เรืองบุญนิธิ

(ค.บ.)

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางบรรจง ช่างด้วง

(พ.ม.,ค.บ.)

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางอัมพร ธูปหอม

(ค.บ.)

ครูชำนาญการ

 

นางเกศรินทร์  หมื่นยงค์

(ค.บ.)

ครูชำนาญการ

นายสุระไทย  ธูปหอม

(ค.บ.)

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายชิน ใจบุญ

(พ.ม.,ค.บ.)

ครูชำนาญการ

 

นางรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์

(ศษ.บ.)

ครู

ครูวิยะดา  แวงโสธรณ์

(ค.บ.)

ครู 

 

นางสาวบุญศิริ ปิ่นม่วง

(ค.บ.)

ครูผู้ช่วย

 

 

 

นางสาวณัฐวรรณ  พุ่มสาหร่าย

(ศษ.บ.)

ครูผู้ช่วย

 

 

นางมะนัส  ยศปัญญา

(ค.บ.)

ครูผู้ช่วย

 

 

                     

นางเขมสรณ์ มีพร้อม

(ค.บ.)

ครูผู้ช่วย

              

            

นางปริษา เอี่ยวแก้ว

(ศ.บ.)

ครูอัตราจ้าง

                

                     

นางสาวขวัญตา  กันปี

(ค.บ.)

ครูอัตราจ้าง

 

 

 น.ส.อัมภวรรณ  ช่องท้วม

(บช.บ.)

เจ้าหนาที่ธุรการ

  

นายประทีป  ธรรมนาม

(ค.บ.)

ช่างไม้ 2

                

น.ส.สุกัญญา ส่งพิมพ์

(บช.บ.)

ครูพี่เลี้ยง

 

นางสุภานนท์   นิลดาสี

(บธ.บ.)

ครุูอัตราจ้าง

 

 

 นางสาวสุทธิพร  ชุนใช้

(วท.บ.)

ครูอัตราจ้าง

                                                                

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.