ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติโรงเรียน

                   

ประวัติโรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง”

 
                โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือนายถนัด    บรรเทาทุกข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 (ต่อมาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบึงนาราง และตำบลแหลมรัง จนเกษียณอายุราชการ) โดยได้ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านและมีผู้บริจาคที่ดิน 2 รายจำนวน 15 ไร่ คือนายฟู    เขียวยิ่ง และนายดำ    เจตนเสน สร้างอาคารชั่วคราวเครื่องไม้ไผ่ พื้นเป็นดินปราบเรียบ หลังคามุงแฝก ขนาดกว้าง 4 วา ยาว 8 วาเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2519 และในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 นายทิพย์    โพธิ์สุวรรณ นายอำเภอโพทะเลสมัยนั้น ได้มาทำพิธีเปิดอาคารเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมีนักเรียนในวันเปิดเรียน 66 คน เป็นนักเรียนชาย 32 คน นักเรียนหญิง 34 คน เปิดเรียนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนายสุนทร    กลิ่นหอม ข้าราชการครูโรงเรียนวัดบ้านห้วงปลาไหล ได้มาช่วยราชการและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
                ต่อมาได้มีนักเรียนย้ายติดตามผู้ปกครอง เข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่มากขึ้น จึงได้เปิดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ ซึ่งพอจะสรุปเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนได้ดังนี้
 
                   
ด้านอาคารสถานที่
                หลังจากเปิดเรียนโดยใช้อาคารชั่วคราวเป็นต้นมา พ.ศ. 2520 สภาตำบลบึงนาราง ได้อนุมัติเงินส่วนการศึกษา ประชาชนร่วมกับผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น คือนายพยับ    ผอบเหล็ก และนายไพฑูรย์ แก้วทอง ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ จัดสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น หลังคามุงสังกะสี ไม่มีฝา ขนาดกว้าง 4 วา ยาว 8 วา ราคาโดยประมาณ 30,000 บาท
                พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน ราคา 370,000 บาท ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนเพราะชำรุดในปี พ.ศ. 2542
                พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณเพื่อจัดสร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ 3 หลัง ราคาหลังละ 43,200 บาท
                พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ใต้ถุนสูง 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน ราคา 719,000 บาท
                พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน(ชั้นล่าง) 1 ห้อง ราคา 62,500 บาท
                พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ(312) 1 หลัง ราคา 165,000 บาท
                พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน(ชั้นล่าง) 6 ห้อง ราคา 375,000 บาท
                พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301 จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 149,000 บาท
                พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 2 ชุด จำนวน 6 ถัง ราคา 60,000 บาท
                พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 1 ชั้น 4 ห้องเรียน ราคา 842,000 บาท
                พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 ราคา 280,000 บาท
                พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ราคา 390,000 บาท
                พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน ราคา 280,000 บาท
                พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 4 ห้อง ราคา 90,000 บาท
                พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน ราคา 1,677,900 บาท
    พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน ราคา 478,000 บาท
    พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม แบบสปช.604/45 จำนวน 4 ที่นั่ง ราคา 241,500 บาท
                ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและได้รับจัดสรรที่ดินเพิ่มเติมอีกเป็น จำนวน 31 ไร่ 88.3 ตารางวา และได้นำขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว
 
ความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ
 
                ความเปลี่ยนแปลงด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยประกาศใช้ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยให้โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามลำดับ และในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในปีการศึกษา 2546 ได้ประกาศให้ทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชั้น ป.1,ป.4,ม.1 และ ม.4 และในปีการศึกษา 2552 ได้ประกาศให้ทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
                 ปี พ.ศ. 2523 ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
                ปี พ.ศ. 2546 ได้มีกฎหมายยุบสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และให้โรงเรียนอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
 
                การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน หลังจากนายสุนทร    กลิ่นหอม ข้าราชการครูโรงเรียนวัดบ้านห้วงปลาไหล ได้มาช่วยราชการและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แล้ว ในปี พ.ศ. 2522 ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสิทธิชัย    ทรัพย์เมฆ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และในปี พ.ศ. 2525 ทางราชการได้กำหนดตำแหน่งให้มีผู้ช่วยผู้บริหาร อีก 1 ตำแหน่ง (ผู้ช่วยครูใหญ่) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คือ นายประจักร์    สุขศรี ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแหลมรังฯ
 
                ต่อมาได้มีการกำหนดและปรับปรุงตำแหน่ง ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร จากครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
 
                ในปี พ.ศ. 2529 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้ออกคำสั่งที่ 97/2529 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู โดยให้นายสิทธิชัย    ทรัพย์เมฆ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น และให้นายวิชัย    กันสุข อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแหลมรังฯ ต่อมาได้มีการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน
 
                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” มีพื้นที่ทั้งสิ้น 30 ไร่ 2 งาน มีอาคารเรียน 3 หลัง 20 ห้องเรียน อาคารชั่วคราว 1 หลัง  3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง ส้วม 5 หลัง 16 ที่ บ้านพักครู 6 หลัง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 378 คน ครู 15 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน พี่เลี้ยงนักเรียน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน นักการภารโรง 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ห้องเรียน
 
                ที่ตั้งปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 11 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งจังหวัด 60 กิโลเมตร ห่างจากถนนสายพิษณุโลก - นครสวรรค์ 5 กิโลเมตร

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.