ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ขอบข่าย/ภารกิจ article

๑. การจัดทำและเสนอของบประมาณ

     ๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

     ๑.๒ การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา

     ๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

๒. การจัดสรรงบประมาณ

     ๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา

     ๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ

      ๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ

๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

     ๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

     ๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

๔. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา

     ๔.๑ การจัดการทรัพยากร

     ๔.๒ การระดมทรัพยากร

     ๔.๓ การจัดหารายได้และผลประโยชน์

     ๔.๔ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

     ๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

๕. การบริหารการเงิน

     ๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง

     ๕.๒ การรับเงิน

     ๕.๓ การเก็บรักษาเงิน

     ๕.๔ การจ่ายเงิน

     ๕.๕ การนำส่งเงิน

     ๕.๖ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๖. การบริหารบัญชี

     ๖.๑ การจัดทำบัญชีการเงิน

     ๖.๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน

     ๖.๓ การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

     ๗.๑ การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

     ๗.๒ การจัดหาพัสดุ

     ๗.๓ การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง

     ๗.๔ การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
การบริหารงบประมาณ

แนวคิด article
วัตถุประสงค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.