ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
บริการแบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์มการให้บริการ    
  ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว   ใบลาพักผ่อน
  ใบสำคัญรับเงิน   ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  สัญญาการยืมเงิน   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ใบมอบฉันทะ   หลักฐานการจ่ายเงิน คชจ. ในการเดินทางไปราชการ
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน   ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ
  ที่ปิดใบสำคัญ   แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน   หนังสือรับรองใบสำคัญ
  หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา   หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219
  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน   ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ
  หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต   แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2
  รับรองการเป็นทายาท   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  แบบ 7105
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  แบบ 7200
  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  แบบ 7100

  แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน  แบบ สบง.1

บริการ E - Form

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.